Cefnogaeth anabledd

Nod gwasanaeth llyfrgell PDC yw darparu'r mynediad ehangaf posibl i adnoddau dysgu ac addysgu a dileu unrhyw rwystrau sy'n deillio o anabledd neu anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r tudalennau gwe hyn yn darparu porth i wybodaeth am y gwasanaethau a'r cyfleusterau a ddarparwn er mwyn sicrhau hygyrchedd i'r eithaf.

Benthyca adnoddau llyfrgell

Bydd angen eich Cerdyn Adnabod myfyriwr arnoch i fenthyca adnoddau yn y Llyfrgell:


Llyfrau, DVDs a CDs

Adnewyddir yr adnoddau llyfrgell hyn yn awtomatig oni bai bod defnyddiwr llyfrgell arall wedi gofyn amdanynt. Os gwnaed cais am adnodd sydd ar fenthyg i fyfyriwr ag anabledd, yna bydd y cyfnodau benthyca canlynol yn berthnasol:

 • Adnoddau benthyca wythnos - gellir benthyg y rhain am un wythnos ychwanegol.
 • Adnoddau galw uchel (deuddydd) - gellir benthyg y rhain am hyd at wythnos.


Recordwyr sain digidol a gliniaduron

Gellir benthyg yr adnoddau cyfryngau hyn am hyd at wythnos ac yna rhaid eu dychwelyd i'r llyfrgell i'w hadnewyddu / dychwelyd. Rhaid eu hadnewyddu / dychwelyd yn y llyfrgell lle cawsant eu benthyg.


Benthyciadau drwy'r post

Mae'r gwasanaeth benchyciadau drwy’r post ar gyfer pob myfyriwr sydd wedi'i gofrestru gyda'r Gwasanaeth Anabledd. Gallwch chi ofyn am amrywiaeth o adnoddau drwy'r post.

Canllaw ar gyfer ymwybyddiaeth o fyddardod

Mae'r llyfrgell wedi creu canllaw i adnoddau a gwybodaeth

https://libguides.southwales.ac.uk/ymwybyddiaeth

 am faterion yn ymwneud â byddardod gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain.


Cyfrifiaduron a meddalwedd hygyrch

Ym mhob un o lyfrgelloedd Prifysgol De Cymru rydym yn cynnwys cyfrifiaduron â meddalwedd arbenigol a gweithleoedd sy'n ddesgiau y gellir eu haddasu ar uchder.

Mae gan holl gyfrifiaduron y llyfrgell feddalwedd Inspiration (mapio meddwl) a TextHELP (Read & Write).

Mae gan gyfrifiaduron a nodwyd feddalwedd Supernova (darllenydd sgrin).

Ar gyfer lleoliadau'r cyfrifiaduron hyn a desgiau y gellir eu haddasu ar uchder, gweler ein cynlluniau llawr.


Mynediad corfforol i lyfrgelloedd i fyfyrwyr â chyfyngiadau symudedd

Caerdydd: mae'r llyfrgell ar un lefel llawr gwaelod yr adeilad Atrium.

Glyn-taf:
mae gan y llyfrgell fynedfa ar y llawr gwaelod ac mae lifft mewnol ar gyfer mynediad i'r llawr cyntaf.

Casnewydd:
mae'r llyfrgell ar y llawr cyntaf gyda lifft mewnol o'r llawr gwaelod.


Trefforest:
 

 • Lleolir y fynedfa i'r llyfrgell yn rhannol i fyny rhesi o risiau ac mae modd mynd iddi trwy lifft allanol. Os bydd problem gyda'r lifft hwn, dylai myfyrwyr anabl sydd angen mynediad i'r llyfrgell ffonio 01443 48 3400.
 • Gall staff y llyfrgell ddarparu mynediad ar lefel y stryd 09:00 - 17:00 trwy fynedfa arall.
 • Mae lifft mewnol rhwng Lefel 1 (llawr gwaelod) a Lefel 2 (llawr cyntaf), a lifft rhwng Lefel 2 a'r ardal astudio uwch.
 • Mae mynediad rhwng Lefel 2 ac adeilad Hirwaun drwy swyddfeydd staff y llyfrgell. Gofynnwch yn y Ddesg Ardal Gynghori (Lefel 1) os ydych chi'n dymuno cael mynediad i adeilad Hirwaun neu yn TRH005 os ydych chi am fynd i'r llyfrgell. .
 • Mae cadeiriau achub ar gael i ddefnyddwyr â chyfyngiadau symudedd ac mae llwybrau ymadael eraill ar gael o bob rhan o'r adeiladau os bydd argyfwng.


Parcio

 • Caerdydd: mae mannau parcio i'r anabl yn y maes parcio yng nghefn yr adeilad.
 • Glyn-taf: mae mannau parcio i'r anabl yn agos at fynedfa flaen y llyfrgell.
 • Casnewydd: mae mannau parcio ar gael yng nghefn y campws; bydd angen i chi naill ai roi rhybudd ymlaen llaw eich bod yn dymuno defnyddio'r man parcio hwn neu wedi cael cerdyn sy'n caniatáu mynediad parhaol (gweler y cyswllt DDS isod).
 • Trefforest: mae mannau parcio i'r anabl yn agos at y llyfrgell.

Mae rhagor o wybodaeth am barcio ar gael ar wefan y Gwasanaethau Anabledd.