Mesurau Diogelwch

welsh time.png

Ein blaenoriaeth yw sicrhau iechyd a diogelwch ein staff a'n myfyrwyr. Rydym wedi gweithio'n agos gyda chydweithwyr Ystadau ac Iechyd a Diogelwch i roi mesurau diogelwch hanfodol ar waith gan gynnwys.


 • Trwy gydol pob dydd byddwn yn glanhau ardaloedd defnydd uchel, fel dolenni drysau yn rheolaidd. 
 • Bydd systemau unffordd a mesurau cadw pellter cymdeithasol eraill ar waith ym mhob llyfrgell.
 • Bydd unedau hylif diheintio dwylo wrth y mynedfeydd a thrwy’r adeilad.
 • Bydd gan ardaloedd gydag argraffwyr, cyfrifiaduron personol a lleoedd astudio glytiau diheintio i'w glanhau cyn ac ar ôl eu defnyddio.PicMonkey Image.jpg
 • Bydd staff ar gael yn y llyfrgell i helpu.
 • Rhoddir llyfrau a ddychwelwyd mewn cwarantîn am 72 awr.
 • Bydd hyn yn arwain at oedi cyn i lyfrau gael eu dileu o'ch cyfrif llyfrgell.
 • Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â – Mesurau Diogelwch ar y Safle PDC 


Dilynwch y canllawiau diogelwch hyn wrth ddefnyddio'r Llyfrgell

  • Gwisgwch fwgwd wrth ymweld â'r llyfrgell.
  • Diheintiwch eich dwylo pan ewch i mewn i'r llyfrgell.
  • Cadw Pellter Cymdeithasol - parchwch y rheol 2m.
  • Dilynwch y system unffordd.
  • Mae'r lifftiau ar agor - dim ond 1 person sy'n gallu defnyddio'r lifftiau ar y tro.
  • Peidiwch â symud y dodrefn. Mae wedi'i osod a'i labelu i sicrhau cadw pellter cymdeithasol.
  • Sychwch unrhyw offer rydych chi'n ei ddefnyddio.
  • Gellir bwyta bwyd a diod oer yn y llyfrgell. Peidiwch â dod â bwyd poeth i mewn.
  • Os ydych chi'n teimlo'n sâl, arhoswch gartref.


  Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau na chânt eu hateb yma, cysylltwch âni.