Ymweld â'r Llyfrgell

Croeso’n ôl gwresog i fyfyrwyr sy'n dychwelyd a myfyrwyr newydd. Rydym wedi bod yn brysur y tu ôl i'r llenni i ailagor ein llyfrgelloedd yn ddiogel fel y gallwch gael mynediad at fannau astudio a gwasanaethau llyfrgell eraill eto.

Bydd ein llyfrgelloedd yn edrych ac yn teimlo'n wahanol, ond rydyn ni yma fwy neu lai yn bersonol i'ch cefnogi chi a'ch anghenion academaidd.

Cymerwch gip ar y Cwestiynau Cyffredin hyn. Os na allwch ddod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn, cysylltwch â ni. 


Oriau Agor

Sylwch: I ddefnyddio'r llyfrgell, archebwch le astudio (hyd at 4 awr) ar Connect2. Ni fydd angen i chi archebu slot wedi'i amseru mwyach i gasglu'ch ceisiadau.Mae gennym wasanaeth gwneud cais a chasglu ar waith. Yn syml, rydych chi'n gwneud cais am eich llyfrau ar FINDit, yn aros am e-bost i gadarnhau eu bod yn barod i'w casglu ac yna eu casglu yn ystod amseroedd agor sydd wedi’u staffio.

Er mwyn cyrchu deunydd cyfeirio yn unig, bydd angen i chi archebu lle astudio yn y llyfrgell sy'n dal y deunydd yr ydych am ymgynghori ag ef. Gallwch archebu gofod astudio yn y llyfrgell ar Connect2. Bydd gofyn i chi wisgo menig, y byddwn ni'n eu darparu, wrth drin unrhyw ddeunyddiau yn y llyfrgell.

 Ar ôl cyrraedd, hysbyswch staff y llyfrgell o'ch gofynion.

Gallwch, gallwch wneud cais am eitemau sydd ar fenthyg. Bydd yr eitem yn cael ei hadalw i gwrdd â’ch cais. Fe'ch hysbysir pan fydd yr eitem yn barod i'w chasglu. Oherwydd gweithdrefnau diogelwch COVID bydd oedi cyn cwrdd â cheisiadau.

Mae'r terfyn benthyciad yn aros yr un fath. Gallwch gael hyd at 25 o lyfrau ar eich cyfrif llyfrgell. Gallwch ofyn am hyd at 10 llyfr ar y tro trwy'r gwasanaeth cais a chasglu.

Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol ein bod fel mesur diogelwch yn rhoi eitemau a ddychwelwyd mewn cwarantin am 72 awr. Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi ganiatáu 4 diwrnod gwaith (ac eithrio'r penwythnosau) iddynt gael eu tynnu o'ch cyfrif. Cofiwch hyn wrth wneud apwyntiad i gasglu mwy o eitemau y gwnaethpwyd cais amdanynt.

Gallwch, gallwch ofyn am eitemau o unrhyw lyfrgell yn PDC, a dewis o ba lyfrgell PDC i gasglu ohoni. Wrth ofyn am eitemau o lyfrgelloedd eraill PDC, caniatewch amser ychwanegol i'w casglu.

Na, oherwydd cyfyngiadau tracio ac olrhain dim ond y sawl sy'n gwneud yr apwyntiad all ddod ar y campws i gasglu ceisiadau. Os na allwch gasglu'ch ceisiadau, cysylltwch â ni a byddwn yn helpu i wneud trefniadau amgen ar eich cyfer.

Gallwch ddychwelyd eich llyfrau i unrhyw gampws. Bydd bocs dychwelyd llyfrau ar gael wrth fynedfa pob llyfrgell. Nid oes angen i chi archebu lle i ddychwelyd llyfrau.

Trefforest – lleoliad allanol gollwng llyfrau yw drws ffrynt y llyfrgell. Gellir ei gyrchu ar unrhyw adeg.

Glyn-taf – lleoliad allanol gollwng llyfrau yw drws ffrynt y llyfrgell. Gellir ei gyrchu ar unrhyw adeg.

Casnewydd – lleoliad gollwng llyfrau yw gyferbyn â desg y dderbynfa ar Lawr A. Gellir ei gyrchu 07.00-21.00 Llun - Gwe a 09.00-17.00 Sad a Sul.

Caerdydd - wrth fynedfa'r llyfrgell. Gellir ei gyrchu 08.00-22.00 Llun-Gwe a 09.00-22.00 Sad a Sul.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n methu ymweld â'r campws ar hyn o bryd, gallwch hefyd ddychwelyd llyfrau trwy ein gwasanaeth dychwelyd drwy’r post newydd, Clicksit.

Oes, mae gennym nifer cyfyngedig o ofodau astudio y gellir eu harchebu am hyd at 4 awr y dydd mewn blociau 2 awr. Gellir archebu ystafelloedd/codennau a bythod astudio ar gyfer 1 neu 2 o bobl am 2 awr y dydd. Connect2 system archebu. Mae gofodau astudio galw heibio bellach ar gael i fyfyrwyr sy'n ailsefyll.


Na, er mwyn cadw myfyrwyr yn ddiogel nid ydym, ar hyn o bryd, yn caniatáu i fyfyrwyr bori trwy ein casgliadau yn bersonol. Gallwch bori’n rhithwir gan ddefnyddio FINDit.

Llenwch y ffurflen gais Sganio a Darparu ar FINDit a byddwn yn sganio'r erthygl a'i hanfon trwy e-bost atoch. Caniatewch 5 diwrnod gwaith ar gyfer danfon.

Os oes angen i chi argraffu rhywbeth yn gyflym mae gennym argraffydd argraffu cyflym ger mynedfa pob llyfrgell. Ni fydd angen i chi drefnu apwyntiad i gael mynediad i'r argraffwyr hyn.

Gall myfyrwyr nawr archebu gliniaduron ar Connect2 am wythnos neu fenthyg gliniadur o'r unedau hunanwasanaeth newydd am hyd at 4 wythnos (nid oes angen archebu).  Mae manylion llawn ar gael ar dudalen Connect2: Archebu gofodau astudio ac ystafelloedd yn y llyfrgell / Benthyciadau gliniaduron.

Oes 8.30 - 4.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.  I ddarganfod mwy ewch i’r Ardal Gynghori ar-lein.

Mae PDC yn dilyn holl ganllawiau a phrotocolau iechyd a diogelwch Llywodraeth Cymru. Ein blaenoriaeth yw sicrhau iechyd a diogelwch ein staff a'n myfyrwyr. Rydym wedi gweithio'n agos gyda chydweithwyr Ystadau ac Iechyd a Diogelwch i roi mesurau diogelwch hanfodol ar waith. Gellir gweld y manylion llawn ar dudalen Mesurau Diogelwch y Llyfrgell.

Oes, bydd gofyn i staff a myfyrwyr wisgo mwgwd wyneb wrth ddefnyddio'r llyfrgell oni bai eu bod wedi'u heithrio.