Cytundeb Gwasanaethau Colegau Partner

Cytundeb Gwasanaethau ar gyfer Darpariaeth Llyfrgelloedd a Chyfryngau ar gyfer Gwobrau Partneriaeth rhwng Prifysgol De Cymru a Cholegau Partner.

Deunyddiau Printiedig

 • Dylai colegau ddarparu adnoddau ar gyfer eu llyfrgelloedd i'w galluogi i stocio'r holl ddeunydd hanfodol a gynhwysir ar restrau darllen (gan gynnwys cyfnodolion) mewn nifer digonol o gopïau, naill ai fel copïau cyfeirio neu fenthyciadau, i ateb y galw gan fyfyrwyr ar ddyfarniadau partneriaeth y Brifysgol.
 • Cydnabyddir y bydd rhai myfyrwyr ar wobrau partneriaeth y Brifysgol, yn enwedig y rhai sy'n byw'n ddaearyddol agos i'r Brifysgol, am ddefnyddio deunydd llyfrgell y Brifysgol ar gyfer gwybodaeth gefndirol (yn enwedig deunydd cyfeirio).
 • Mae gan bob myfyriwr ar wobrau partneriaeth yr hawl i ymuno â Llyfrgelloedd Prifysgol De Cymru ac mae ganddynt hawliau benthyca llawn ar gyfer deunyddiau llyfrgell, yn ogystal â mynediad at ddeunyddiau cyfeirio.
 • Dylai colegau partner ddarparu gwasanaeth benthyca rhwng llyfrgelloedd, ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd â llyfrgell gyhoeddus, gydag arwydd clir o'r amodau sy'n berthnasol (e.e. hawl myfyrwyr a / neu bolisi codi tâl).

Llungopïau

 • Bydd y Brifysgol yn rhoi cyngor i lyfrgelloedd colegau ar faterion hawlfraint perthnasol, gan gynnwys cyngor ar gael llungopïau ar gyfer casgliadau benthyciadau byr.

Deunyddiau Clyweledol / Offer Cyfryngau

 • Bydd y Brifysgol yn rhoi cyngor i lyfrgelloedd colegau ar faterion clyweledol perthnasol, gan gynnwys cyngor ar wneud copïau o raglenni teledu a phrynu offer clyweledol.
 • Disgwylir y bydd colegau yn darparu offer clyweledol a chyfryngau i fyfyrwyr ar ddyfarniadau partneriaeth sy'n ymgymryd â modiwlau'r cyfryngau neu'n gwneud gwaith ar sgiliau cyflwyno ac ati.
 • Mae'r Brifysgol yn datblygu eStream i gofnodi rhai darlithoedd a gyflwynir yn y Brifysgol. Pan fydd y darlithoedd hyn yn ymwneud â modiwlau a gyflwynir mewn gwobrau partneriaeth, bydd y Brifysgol, pan fo angen, yn gwneud copïau dvd ar gyfer y coleg am dâl nominal i dalu costau.

Deunyddiau Electronig

 • Bydd y Brifysgol yn sicrhau bod gan fyfyrwyr ar wobrau partneriaeth mewn colegau fynediad at adnoddau electronig ar y we y mae'r Brifysgol yn talu amdanynt lle mae hyn yn cael ei ganiatáu o dan gytundebau trwyddedu. Bydd y Brifysgol hefyd yn rhoi manylion enwau defnyddwyr a chyfrineiriau i fyfyrwyr ar wobrau partneriaeth i'w galluogi i gael mynediad i'r gwasanaethau hyn. Bydd mynediad at y gwasanaethau electronig hyn ar y we ar gyfer staff llyfrgell ac academaidd y coleg sy'n cefnogi gwobrau partneriaeth hefyd yn cael eu darparu lle caniateir hynny o dan gytundebau trwyddedu, er bod hyn yn debygol o fod yn fwy cyfyngol na myfyrwyr. Efallai y bydd angen gofyn i golegau gyfrannu at y costau, er enghraifft, os bydd yn angenrheidiol cynyddu nifer y defnyddwyr ar y pryd a ganiateir neu os bydd cyflenwyr angen taliad ychwanegol am fynediad gan staff llyfrgell ac academaidd y coleg.
 • Dylai colegau geisio prynu mynediad i ffynonellau electronig i'w myfyrwyr lle mae defnyddio ffynonellau penodol yn hanfodol a lle cynigir cyfraddau tanysgrifio ffafriol i'r gymuned AB.

 • Lle bo modd, bydd Llyfrgell y Brifysgol yn caniatáu mynediad i dudalennau gwe gan staff a myfyrwyr mewn colegau partner, gan gynnwys mynediad i'r catalog, cysylltiadau i ffynonellau electronig, dogfennaeth ar sut i ddefnyddio ffynonellau electronig penodol, a gwybodaeth am wasanaethau Llyfrgell y Brifysgol. Bydd mynediad i golegau partner bob amser yn cael ei gofio wrth benderfynu a ddylid gwneud gwasanaethau ar y rhyngrwyd neu ar y fewnrwyd.

Dylai colegau ddarparu oriau agor llyfrgell sy'n gymesur ag anghenion defnyddwyr, gan gynnwys agor gyda'r nos a / neu'r penwythnos yn ystod y tymor.

Cymorth Coleg

Dylai'r Coleg ddarparu staff llyfrgell proffesiynol priodol i gefnogi myfyrwyr yn ystod oriau agor.

Cymorth Prifysgol

Bydd y Brifysgol yn rhoi cyngor i lyfrgellwyr colegau partner yn y meysydd canlynol:

Gwasanaethau Academaidd

Ann Cross - Pennaeth Gwasanaethau Academaidd

Gill Edwardes yw eich llyfrgellydd ar gyfer: Addysg Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig.

Angharad Evans yw eich Llyfrgellydd ar gyfer: Celf a Dylunio / Animeiddio, y Cyfryngau, Cerddoriaeth a Pherfformio, Ffilm ac Effeithiau Gweledol.

Sue House yw eich Llyfrgellydd ar gyfer: Y Dyniaethau, y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith.

Sharon Latham yw eich Llyfrgellydd ar gyfer: Peirianneg, Cyfrifiadureg a Mathemateg, Gwyddoniaeth Gymhwysol.

Louise Wallace yw eich Llyfrgellydd ar gyfer: Gwyddorau Gofal, Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Proffesiynol.

Lowri Williams yw eich Llyfrgellydd ar gyfer: Busnes, Cyfrifeg a Chyllid.


Benthyciad, Benthyciad Rhyng-lyfrgellol a Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau
Lesley Hargraves

Darpariaeth ar gyfer Anableddau
Andrew Dalgleish

Deunyddiau clyweledol / offer cyfryngau, gan gynnwys fideo-gynadledda

Andrew Walker


Dylunio / Datblygu Gwefan

Wayne Morris

Sharon Latham


Systemau Llyfrgell
Wayne Morris

Mynediad i Wasanaethau Electronig oddi ar y campws
Ann Cross

Materion Ansawdd Cyffredinol a Dilysu

Ann Cross

Mewn amgylchiadau arferol, ni fydd staff Llyfrgell y Brifysgol yn darparu hyfforddiant ymsefydlu ac addysg defnyddiwr dwys i fyfyrwyr ar wobrau partneriaeth mewn perthynas â gwasanaethau a chyfleusterau ym Mhrifysgol De Cymru. Fodd bynnag, mae gan bob myfyriwr coleg partner fynediad at y deunydd ar-lein Dechrau Arni ar gyfer y Llyfrgell.

Yn ogystal, mae copïau o Canllawiau Llyfrgell y Brifysgol ar gael o'r wefan a byddant ar gael i lyfrgellwyr y colegau partner ar gais. Bydd llyfrgellwyr colegau partner yn gallu defnyddio'r deunydd hwn i ymgorffori gwybodaeth am adnoddau'r Brifysgol yn eu sesiynau ymsefydlu myfyrwyr ac addysg defnyddwyr eu hunain ac i ddarparu dogfennau priodol i fyfyrwyr coleg.

 • Rhaid i Lyfrgellwyr Coleg fod â rhan uniongyrchol ym mhob proses ddilysu ar gyfer gwobrau partneriaeth y Brifysgol yn y coleg i sicrhau bod agweddau adnoddau dysgu yn cael eu hystyried yn llawn.
 • Bydd Pennaeth y Gwasanaethau Dysgu (neu enwebai) yn cymryd rhan yn y prosesau ar gyfer Cymeradwyo ac Adolygu Sefydliadol ar gyfer partneriaethau presennol ac unrhyw bartneriaethau newydd y gallai'r Brifysgol eu datblygu.
 • Dros amser, bydd Llyfrgellwyr y Gyfadran yn cael cyfle i ymweld â cholegau partner sy'n berthnasol i'w cyfrifoldebau pwnc.
  • Gall staff a myfyrwyr y colegau partner gael mynediad i borth gwybodaeth FINDit y Brifysgol sy'n darparu gwybodaeth am holl ddaliadau Llyfrgell y Brifysgol, a fydd yn helpu staff llyfrgell y coleg i wirio manylion llyfryddol darllen a argymhellir ac wrth nodi deunyddiau ategol nad ydynt ar restrau darllen.
  • Mae staff a myfyrwyr y colegau partner yn gallu cael mynediad i'r nodwedd rhestr darllen ar-lein ym mhob modiwl Blackboard. Bydd hyn yn rhoi canllaw i'r darlleniad a argymhellir ar gyfer pob modiwl. Lle mae llyfrgellwyr colegau yn ei chael yn anodd lleoli rhestrau darllen ar gyfer modiwlau, bydd Llyfrgellwyr Cyfadran yn ceisio cael copïau ar eu cyfer.
  • Bydd Llyfrgell y Brifysgol yn darparu porth ar ei gwefan i fyfyrwyr mewn colegau partner, gan roi cysylltiadau i'r holl dudalennau perthnasol ar y wefan. Bydd Llyfrgell y Brifysgol hefyd yn darparu gwybodaeth ar ei thudalennau gwe ar gyfer llyfrgellwyr colegau, i gynnwys dogfennau / gwybodaeth mewn perthynas â chefnogaeth myfyrwyr AU yn gyffredinol yn ogystal ag ar gyfer modiwlau penodol.
  • Cynhelir rhestr ddosbarthu e-bost ar gyfer llyfrgellwyr colegau partner a bydd rhestr o fanylion cyswllt unigol (cyfeiriad post, ffôn, ffacs, e-bost) ar gael.
  • Defnyddir fideogynadledda ar gyfer cyfathrebu llyfrgell coleg partner-llyfrgell, yn ogystal â chyfathrebu cyffredinol rhwng y Brifysgol a'r coleg.