Gofyn am benodau llyfrau drwy'r post

Mae angen i chi fod wedi cofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

Cwestiynau Cyffredin:

A allaf gael unrhyw bennod llyfr wedi'i phostio?
Dim ond o lyfrau sydd mewn stoc yn llyfrgelloedd PDC y gallwn anfon copïau o benodau llyfrau.

Sut ydw i'n gwybod pa lyfrau sy'n cael eu cadw yn y Llyfrgell?
Gallwch wirio catalog y llyfrgell, FINDit

Faint y gallaf ei lungopïo o lyfr?
Gallwn gopïo un bennod neu 10% o unrhyw lyfr, pa un bynnag yw'r mwyaf.


Faint fydd yn ei gostio i mi?
Y gost yw £1.00 am bob cais.

Sylwer, os oes gennych ddirwyon neu daliadau sy'n dod i gyfanswm o £10.00 neu fwy, yna ni fyddwch yn gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn nes bod taliad wedi'i wneud.


Sut ydw i'n talu am y gwasanaeth hwn?

Ychwanegir y cyfanswm at eich cyfrif llyfrgell a gallwch chi ein talu unwaith y byddwch wedi derbyn y llungopi/llungopïau:

  • Dros y ffôn gyda cherdyn debyd / credyd am symiau dros £3.00 ar 01443 483400.
  • Trwy siec am symiau islaw £3.00; gwnewch y siec yn daladwy i Prifysgol De Cymru a'i phostio i'r cyfeiriad uchod.
  • Trwy daliad arian parod / cerdyn yn unrhyw un o'n pedair llyfrgell PDC.


Sicrhewch eich bod yn cynnwys eich rhif myfyriwr PDC gyda phob gohebiaeth.


Sut ydw i'n gwneud cais?

Llenwch y ffurflen gais a'i hanfon i'r gwasanaeth benthyciadau drwy’r post.
Rhaid llofnodi'r ffurflenni cais hyn a'u postio i gydymffurfio â chyfraith hawlfraint.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?
Bydd hyn yn dibynnu ar argaeledd yr eitem ond byddwn yn ceisio delio â'ch cais o fewn dau ddiwrnod gwaith. Byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost PDC os yw'n debygol y bydd oedi wrth ddosbarthu.

Sylwer: nid yw ein trwydded hawlfraint yn cynnwys unrhyw un sy'n byw dramor.