Curaduron Amrywiaeth

Newyddion library news icon

Y Prosiect

Nod y prosiect Curaduron Amrywiaeth yw gweithio gyda myfyrwyr i nodi adnoddau presennol yn ein casgliadau sy’n amlygu amrywiaeth, cynwysoldeb a lleisiau cudd, yn ogystal â dod o hyd i adnoddau newydd ar gyfer y casgliad. Mae'r fenter hon yn unigryw, gan fod y myfyrwyr yn arwain y prosiect ac yn dewis pa eitemau y maent am eu hamlygu.

Arddangosfeydd eleni

Mae'r prosiect bellach yn ei ail flwyddyn. Roedd gan bob campws dîm curadur amrywiaeth pwrpasol. Y pynciau y penderfynodd pob un ohonynt ganolbwyntio arnynt a chreu arddangosfa llyfrgell ar gyfer eleni oedd:

Campws Casnewydd – Lleisiau Pobl dduon y tu hwnt i America

Diversity Curator Display Newport / Curadur Amrywiaeth yn arddangos Casnewydd

Cynsail prosiect curadur amrywiaeth eleni oedd cynrychioli lleisiau pobl dduon y tu hwnt i America. Roeddem yn teimlo bod tuedd i orgynrychioli profiadau pobl dduon America yn y cyfryngau prif ffrwd a bod goruchafiaeth y naratifau hyn yn “Gwahaniaethu” profiadau pobl dduon, yn fyd-eang. Daw hyn, ynddo’i hun, yn ormesol wrth iddo gymryd yn ganiataol fod profiadau pobl dduon yn berthynol i lasbrint a sefydlwyd gan leisiau Du Americanaidd. Trwy guradu detholiad o lenyddiaeth a deunydd darllen, rydym wedi anelu at herio homogeneiddio profiadau pobl dduon a chynnig amrywiaeth o leisiau sy'n diganoli lleisiau pobl dduon America. Wrth wneud hynny, nid ydym yn awgrymu na ddylid gwerthfawrogi’r lleisiau hyn, ond yn hytrach y dylent fod yn rhan o dapestri ehangach o hanes a llenyddiaeth. Ymhellach, trwy gynnig detholiad darllen sy’n cwmpasu sbectrwm hanesyddol ehangach, rydym yn gobeithio pwysleisio bod lleisiau pobl dduon wedi bod yn bresennol erioed a’r cyfan sydd ei angen yw trosglwyddo’r syllu i werthfawrogi gorwel ehangach a llu o leisiau na fyddai fel arall yn cael eu clywed heb gael eu dyrchafu.

Rhestrau Darllen.


Campws Caerdydd - Llenyddiaeth De Asia a Ffilm.

Cardiff Diversity Curator display / Curadur Amrywiaeth yn arddangos Caerdydd


Nid yw bob amser yn hawdd dod o hyd i lenyddiaeth De Asia mewn llyfrgelloedd, felly fel curaduron amrywiaeth a chan ein bod o dras De Asia, roeddem wedi penderfynu talu gwrogaeth i'n gwreiddiau yn y casgliad hwn. Roedden ni eisiau cynnig safbwyntiau gwahanol oherwydd yn aml iawn mae ein straeon fel arfer yn cynnwys delweddau o drawma. Er mor arwyddocaol yw themâu trawma yn ein straeon a sut maen nhw’n siapio ein hunaniaeth, roedden ni hefyd eisiau tynnu sylw at ochr ein diwylliant rydyn ni’n ei hadnabod ac yn ei charu, yn ogystal ag agweddau beiddgar a byw diwylliant De Asia. Mae angen y safbwyntiau hyn arnom gan fod De Asia yn helaeth, ac felly mae’r casgliad hwn ar gyfer pobl sydd am archwilio byd llenyddiaeth De Asia yn ei holl fawredd ac ymchwilio i themâu bywiogrwydd, hudolus a chraff y llyfrau hyn.

Rhestrau Darllen.

Campws Trefforest - Hawliau Corff Menywod - ddoe a heddiw.

Women's Rights display / Arddangos Hawliau Menywod

Cofiwch archwilio ffynonellau eraill yn ein Casgliad Canolfan Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru.


Campws Glyn-taf - Anifeiliaid Cymorth Emosiynol 

Diversity Curator Display Glyntaff


Ers canrifoedd mae anifeiliaid wedi cydweithio'n iawn â bodau dynol mewn llawer o rolau gwahanol. Maent wedi cyflawni nifer o dasgau i wneud swyddi'n haws i bobl eu cyflawni.

Rhestrau Darllen.
Bydd yr arddangosfeydd hyn i'w gweld ym mhob un o'r pedwar llyfrgell campws ar gyfer mis Ebrill cyfan felly dewch i mewn i gael golwg neu hyd yn oed yn well benthyg eitem.

Dyma deitlau newydd y llynedd a brynwyd ar gyfer campws Casnewydd. Os oes gennych awgrym ar gyfer casgliad y Llyfrgell llenwch y ffurflen hon.

#newyddion #Llyfrgell #unilife-cymraeg