Llysgenhadon Newydd y Llyfrgell

Newyddion library news icon

Mae'r Llyfrgell wedi cyflogi pedwar Llysgennad Llyfrgell sy’n fyfyrwyr (un ar gyfer pob campws). Bydd y rhain yn ymwneud â phob agwedd ar y llyfrgell, gan gynnwys helpu myfyrwyr gydag unrhyw ymholiadau a allai fod ganddynt pan fyddant yn y llyfrgell. Os ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i lyfr, os oes gennych gwestiwn am unrhyw un o'n gwasanaethau, neu os hoffech wybod sut i wneud apwyntiad gyda'ch llyfrgellydd, yna cadwch lygad am gyd-fyfyriwr mewn hwdi coch a fydd yn hapus i helpu.

Cwrdd â Llysgenhadon y Llyfrgell

Elaine Moore

Elaine Moore

Dydd Iau 10:00 - 14:00 Campws Casnewydd

Pam wnes i ymgeisio am y swydd:

Rwy'n dwli ar lyfrgell PDC. Mae'r adnoddau sydd ar gael yn anhygoel, o lyfrau a chyfnodolion i gronfeydd data ar-lein, yn ogystal â benthyciadau cyfrifiaduron ac electronig - heb sôn am wybodaeth arbenigol y llyfrgellwyr pwnc. Pan ddaeth rôl llysgennad y llyfrgell ar gael, neidiais ar y cyfle i dreulio ychydig o amser ychwanegol yn un o'm hoff lefydd ar y campws ac i rannu fy nghariad at y llyfrgell ag eraill. Roeddwn yn gyffrous i gynrychioli llais y myfyrwyr o fewn y llyfrgell a chynnig cefnogaeth i fyfyrwyr eraill fel y gallent wneud y gorau o'r adnoddau anhygoel sydd gan y llyfrgell i'w cynnig.

Yr hyn rwy’n gobeithio ei gyflawni:

Wrth weithio fel llysgennad llyfrgell, rwy'n gobeithio rhannu fy nghariad at y llyfrgell gyda myfyrwyr eraill, gan eu helpu i deimlo'n hyderus wrth gael gafael ar yr adnoddau sydd gan y llyfrgell i'w cynnig ac i gyfoethogi eu profiad dysgu.

Nora Shaughnessy

Nora Shaughnessy

Dydd Mawrth 12:00 - 16:00 Campws Caerdydd

Pam wnes i ymgeisio am y swydd:

Fe wnes i gais am swydd Llysgennad y Llyfrgell oherwydd fy mod i'n gweld gwerth gofod a gwasanaethau'r llyfrgell, ac rydw i eisiau helpu myfyrwyr eraill i elwa o'r cyfleoedd hynny. Fel

myfyriwr rhyngwladol, roedd y llyfrgell yn amgylchedd croesawgar i weithio ar aseiniadau, cwrdd â ffrindiau, ac wrth gwrs - defnyddio'r casgliad helaeth o lyfrau! Roedd helpu gyda marchnata gwasanaethau’r llyfrgell hefyd o ddiddordeb mawr i mi, gan fy mod i'n teimlo y byddai'n rhoi cyfle i mi roi'r hyn rydw i wedi'i ddysgu o fy nghwrs ar waith, yma ar y campws.

Yr hyn rwy’n gobeithio ei gyflawni:

Yn ystod fy nghyfnod fel Llysgennad y Llyfrgell, rwy'n gobeithio gallu helpu myfyrwyr i ddefnyddio cynigion Llyfrgell Campws Caerdydd a'u hannog i fanteisio ar y cyfle i fenthyg deunyddiau, yn ogystal â chwrdd â'u llyfrgellwyr, dod i adnabod cronfeydd data, a mynychu digwyddiadau arbennig. Rwy’ hefyd yn edrych ymlaen at helpu i hyrwyddo'r nodweddion hyn drwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol PDC.

Leilani Khaiseb

Leilani Khaiseb

Dydd Mawrth 11:00 – 15:00 Campws Glyn-taf

Dydd Mercher 11:00 – 15:00 Campws Trefforest

Pam y gwnes i gais am y swydd:

Gwnes i gais am y rôl hon i gymryd mwy o ran yng nghymuned PDC. O’r diwedd ymgartrefu yng Nghymru a sefydlu cartref oddi cartref, gwelais y rôl hon fel cyfle i gwrdd â phobl o bob cefndir. Rwyf bob amser wedi bod yn gymdeithasol ac mae gen i ddawn i helpu pobl, felly roeddwn i'n meddwl mai dyma'r ffordd ddelfrydol i gyfuno'r ddau. Yn ogystal â chynorthwyo eraill, credaf y bydd y rôl hon yn cynnig sgiliau gwerthfawr i mi a fydd yn fy helpu mewn agweddau eraill ar fy mywyd, megis gwaith tîm.

Yr hyn yr wyf yn gobeithio ei gyflawni:

Fy nodau ar gyfer fy nghyfnod fel llysgennad llyfrgell fy nod yw cynorthwyo criw'r llyfrgell i hyrwyddo'r ystod amrywiol o wasanaethau y maent yn eu cynnig, oherwydd dydych chi byth yn gwybod pwy allai fod eu hangen! Yn bwysicaf oll, bod yn wyneb croesawgar a darparu amgylchedd di-straen i unrhyw fyfyriwr mewn angen.

#featured #Llyfrgell #newyddion #unilife-cymraeg