Benthyca ac aelodaeth

Ymuno â'r llyfrgell

Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig

Gall myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd ddefnyddio'r llyfrgell y diwrnod ar ôl iddynt gofrestru, cyn belled â bod ganddynt gerdyn adnabod myfyriwr dilys. Eich cerdyn adnabod myfyriwr yw eich cerdyn llyfrgell hefyd. Rhaid i fyfyrwyr gael eu cardiau gyda nhw bob amser, gan na chaniateir benthyciadau llyfrgell a benthyciadau Cyfryngau hebddo.


Staff
Mae'n ofynnol i staff cymorth ac academaidd lenwi ffurflen aelodaeth llyfrgell a'i chyflwyno yn yr Ardal Gynghori, ynghyd â'u cerdyn adnabod staff. Mae fersiynau papur o'r ffurflen ar gael ym mhob llyfrgell. Byddem hefyd yn annog yr holl staff academaidd newydd i gysylltu â llyfrgellydd eu cyfadrannau a all amlinellu gwasanaethau penodol sydd ar gael iddynt.


Myfyrwyr ymchwil
Rhaid i fyfyrwyr Ph.D. ac M.Phil. ddefnyddio eu cardiau adnabod myfyrwyr fel eu cerdyn Llyfrgell a'u rhif myfyriwr a chyfrinaid PDC ar gyfer mewngofnodi i FINDit. Bydd y Llyfrgell yn newid eich breintiau i un ymchwilydd.


Aelodaeth allanol o'r llyfrgell

Gall aelodau'r cyhoedd ddefnyddio Llyfrgelloedd Prifysgol De Cymru at ddibenion cyfeirio. Mae breintiau benthyca hefyd ar gael i ddefnyddwyr allanol am dâl rhesymol.

Nid yw cronfeydd data electronig ar gael i'w defnyddio gan aelodau allanol oherwydd cyfyngiadau trwydded.

Mae tri chategori o aelodaeth allanol, a rhestrir y manylion isod.

Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno cymryd aelodaeth allanol lenwi'r ffurflen gais hon a darparu prawf hunaniaeth. Mae copïau papur o'r ffurflen hon hefyd ar gael ym mhob un o'n llyfrgelloedd.

Rhaid llenwi'r ffurflen hon a'i dychwelyd i'r Llyfrgell gyda thaliad priodol. Bydd eich cerdyn llyfrgell ar gael i'w gasglu ar y diwrnod gwaith canlynol.


Mae’r holl daliadau allanol yn destun TAW.

Prisiau dangosol yw'r rhain, y gall fod angen iddynt amrywio yn ystod y flwyddyn. Caiff prisiau eu gwirio'n rheolaidd yn erbyn prisiau cystadleuwyr a'u hadolygu yn unol â hynny.


Unigolyn

Pris cyfredol o £40 y flwyddyn neu gost is o £25 i gyn-fyfyrwyr (alumni) a staff. I gael y gyfradd is, cyflwynwch eich manylion ar-lein a bydd Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni'r Brifysgol yn rhoi prawf i chi o statws graddedigion. Caniatewch ddim llai na 5 diwrnod gwaith i'w brosesu. Anfonwch e-bost at alumni@southwales.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Mae aelodaeth unigol yn darparu un tocyn sy'n caniatáu 6 benthyciad.

Sylwer: Nid oes hawl benthyciad ar gyfer aelodaeth allanol yn Llyfrgell Coleg Merthyr Tudful.


Corfforaethol

Pris cyfredol o £100 y flwyddyn am dri thocyn, pob un yn caniatáu 6 benthyciad.


Ysgolion

Pris cyfredol o £50 y flwyddyn am ddau docyn, pob un yn caniatáu 6 benthyciad.

Staff a myfyrwyr prifysgolion eraill

Gall unrhyw fyfyriwr neu aelod o staff o sefydliad arall sydd â statws Prifysgol, fynd i mewn i'r adeilad yn ystod oriau agor ar unrhyw ddiwrnod yn ystod y tymor neu yn ystod y gwyliau. Bydd yn bosibl defnyddio'r Llyfrgell at ddibenion cyfeirio, ond ni chaniateir benthyca neu ddefnyddio adnoddau electronig.


Fodd bynnag, mae cynlluniau cydweithredol ar gael a allai alluogi benthyca o'n casgliadau. Cyfeiriwch at eich sefydliad eich hun am ragor o wybodaeth am y cynlluniau hyn.