Diogelu Data

Eich data personol

Prifysgol De Cymru yw'r rheolwr data a gellir cysylltu â swyddog diogelu data'r brifysgol drwy  dataprotection@southwales.ac.uk.

Mae angen i'r brifysgol brosesu data personol amdanoch chi (enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost) fel y gall weinyddu'r gwasanaethau llyfrgell i chi. Mae'n angenrheidiol i'r brifysgol brosesu eich data personol ar gyfer perfformiad contract. Heb y wybodaeth hon ni fyddai'r brifysgol yn gallu rhoi cymorth i chi.

Byddwn ond yn casglu gwybodaeth bersonol sy'n ofynnol i ddarparu'r gwasanaeth i chi. Bydd gwybodaeth a gedwir ar ffeil yn cael ei chadw yn unol â'n hamserlen gadw.

Ni fydd eich gwybodaeth yn amodol ar unrhyw broses o wneud penderfyniadau awtomataidd.

Lle bo angen, gellir rhannu'r wybodaeth hon yn fewnol gyda staff mewn cyfadrannau academaidd ac adrannau eraill.

Os yw'r ymgynghorydd yn dymuno datgelu'r wybodaeth hon i unrhyw ffynhonnell arall, yna ceisir eich caniatâd penodol cyn datgelu.

Prosesir yr holl ddata personol a broseswn yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd. Nid oes gan unrhyw 3ydd parti fynediad i'ch data personol oni bai bod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny.

Os ydych chi'n dymuno i ddata gael ei gywiro, ei borthi / ei drosglwyddo, ei ddileu / diddymu, neu os hoffech wneud cais i weld y wybodaeth hon, yna cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data.

Os oes gennych gŵyn ynghylch prosesu eich gwybodaeth neu os hoffech wrthwynebu, tynnu caniatâd yn ôl neu gyfyngu ar brosesu, yna cysylltwch â'r swyddog diogelu data.

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb neu os and ydych yn credu ein bod yn prosesu eich data personol yn unol â'r gyfraith, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).


Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer

SK9 5AF