Dychweliadau

Dychwelyd yn bersonol

Os ydych chi'n byw ger unrhyw un o'n campysau, y ffordd gyflymaf a hawsaf o ddychwelyd eich llyfrau yw yn bersonol. Gwiriwch amseroedd agor y llyfrgell cyn teithio.

Mae llyfrgelloedd Trefforest a Glyn-taf yn cynnig blychau gollwng llyfrau allanol 24/7 y tu allan i'r llyfrgell.


Dychweliadau drwy’r post

Er mwyn cefnogi defnyddwyr y llyfrgell na allant ddychwelyd eitemau yn bersonol rydym yn cynnig gwasanaeth dychwelyd llyfr drwy’r post wedi’i rag-dalu.

Rydym yn deall efallai na fydd teithio i gampws bob amser yn bosibl. Mae ein gwasanaeth dychwelyd drwy’r post wedi’i rag-dalu, Clicksit Collect+ yn cynnig ffordd i chi ddychwelyd eich llyfrau/eitemau llyfrgell yn rhad ac am ddim.

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cynnig gwasanaeth dychwelyd rhyngwladol; os oes angen i chi ddychwelyd llyfrau llyfrgell a’ch bod wedi'ch lleoli y tu allan i'r DU, cysylltwch â ni.


Clicksit Collect+

Pwy all ddefnyddio'r gwasanaeth?

Cynigir y gwasanaeth hwn i bob myfyriwr sy'n dod o fewn un o'r categorïau hyn:

1. Myfyrwyr blwyddyn olaf na fyddant yn dychwelyd i'r campws ac yn methu dychwelyd llyfrau yn bersonol.

2. Myfyrwyr nad ydyn nhw'n byw yn lleol i unrhyw gampws yn PDC.

3. Myfyrwyr sydd â phroblem iechyd neu anabledd a allai ei gwneud hi'n anodd dod i'r campws.

4. Mae'ch llyfrau wedi'u hadalw ac felly mae eu hangen ar fyfyrwyr eraill.


Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth

Os ydych chi'n gymwys, ewch i'r porth dychwelyd  yn: https://www.clicksit.com/southwales/a nodwch eich cyfeiriad e-bost i gynhyrchu a llawrlwytho label dychwelyd. Bydd angen i chi argraffu'r label gartref. Os nad oes gennych argraffydd gallwch fynd â'r cod QR i'ch man gollwng Collect + agosaf lle byddant yn ei argraffu ar eich rhan.

Atodwch y label a mynd ag ef i'ch man gollwng agosaf. Mae dros 7500 o fannau gollwng Collect + ar draws y sir. I ddod o hyd i'ch man gollwng agosaf cliciwch ar y botwm ‘Track’ yn yr e-bost sydd wedi’i anfon atoch.

Bydd Clicksit Collect + hefyd yn anfon e-bost atoch gyda gwybodaeth bellach ar ddychwelyd eich parsel, sydd hefyd wedi'i gwmpasu isod.


Dyma ychydig o wybodaeth i'ch helpu chi i bacio'ch parsel(i):

• Pwysau hyd at 10kg y parsel.

• Uchafswm dimensiwn: 60cm x 50cm x 50cm.

• Paciwch eitemau yn ddiogel os gwelwch yn dda.

• Os oes gennych lawer o lyfrau mae croeso i chi eu hanfon mewn sawl parsel.


Gollyngwch y parsel i ffwrdd yn eich man Collect + dewisol a rhoddir derbynneb i chi. Cadwch hwn gan mai dyma'ch prawf dychwelyd.

Unwaith y bydd y llyfrau'n cyrraedd yn ôl ar y campws fe’u rhoddir mewn cwarantîn am dri diwrnod cyn cael eu tynnu oddi ar eich cyfrif llyfrgell.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen help pellach arnoch gyda'r gwasanaeth, cysylltwch â ni. 


ingo.max-800x600.png

Nid yw Clicksit.com yn uniongyrchol gysylltiedig â Phrifysgol De Cymru, a bydd angen i chi gofrestru gyda nhw yn unigol i ddefnyddio eu gwasanaethau. Rydym yn eich annog yn gryf i ddarllen trwy eu Polisi Preifatrwydd cyn cofrestru eich e-bost gyda nhw, gan na all y Brifysgol gymryd cyfrifoldeb am unrhyw ddata personol a gofnodir trwy eu gwasanaethau.