Gofyn am lyfrau drwy'r post

Benthyciadau drwy’r post  ar gael i fyfyrwyr sy'n preswylio yn y DU yn unig

Sut mae gofyn am lyfr?

 Hyd yn oed os yw'r eitem ar fenthyg i rywun arall, cyflwynwch eich cais trwy lenwi ein ffurflen ar-lein.

Gwasanaeth Benthyciad

Cwestiynau cyffredin:

A ddylwn i ofyn am yr eitem gan ddefnyddio catalog y llyfrgell, FINDit?
Na, peidiwch â gofyn am yr eitem eich hun gan ddefnyddio FINDit, cyflwynwch eich cais trwy lenwi'r ffurflen.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?
Byddwn yn anelu at ddelio â chais cyn pen 2 ddiwrnod gwaith os nad yw'r eitem ar fenthyg. Cysylltir â chi trwy eich e-bost PDC os yw'n debygol y bydd oedi cyn ei anfon.

Rwy'n byw dramor, a allaf gael llyfr wedi'i bostio?
Na, dim ond i fyfyrwyr sydd â chyfeiriad post yn y DU y mae'r gwasanaeth hwn ar gael.

Sut ydw i'n gwybod pa lyfrau sy'n cael eu cadw yn y Llyfrgell?
Trwy wirio FINDit.

Pa lyfrau y gallaf eu benthyg?
Gallwch fenthyg unrhyw lyfr benthyciad wythnos. Ni ellir benthyca eitemau yn y mathau benthyciad canlynol - benthyciad galw uchel, cyfeirio, ystadegau, crynodebau, traethodau ymchwil a chyfnodolion.

Pa mor hir y gallaf eu benthyg?
Gellir benthyca benthyciadau wythnos am bythefnos. Mae'r cyfnod benthyciad hwn yn cynnwys yr amseroedd postio.

Faint o lyfrau y gallaf eu benthyg?
Gallwch fenthyca hyd at eich terfyn benthyca arferol.  Sicrhewch fod lle ar eich cyfrif llyfrgell cyn i chi ofyn am eitem.

Faint fydd yn ei gostio?
Ni chodir tâl arnoch i bostio llyfrau atoch chi. Ar gyfer dychweliadau, defnyddiwch ein gwasanaeth clicksit am ddim.

A allaf gael dirwy am ddychwelyd eitem yn hwyr?
Bydd eich llyfrau'n adnewyddu'n awtomatig os nad oes eu hangen ar unrhyw un arall, felly ni fyddwch yn cronni dirwyon os byddwch chi'n anghofio adnewyddu'ch llyfrau. Fe'ch hysbysir trwy eich e-bost PDC os yw eitem wedi'i galw’n ôl.

Mae'n bwysig eich bod chi'n darllen e-byst gennym ni a'ch bod chi'n gwirio'n rheolaidd i sicrhau nad oes angen eich llyfrau ar eraill.

Fy nghyfrif
Mae pob aelod o'r Llyfrgell yn cael cyfrif y gellir ei gyrchu trwy'r ddolen Fy Nghyfrif ar FINDit.

Sut alla i dalu am ddirwyon a thaliadau?
Gellir talu trwy ddefnyddio'r siop ar-lein. Nid oes isafswm taliad.  Anfonir derbynneb atoch ar e-bost ar ôl talu.

Beth os bydd rhywun arall yn gofyn am y llyfr rydw i wedi'i fenthyg?Os bydd darllenydd arall yn gofyn am y llyfr, yna bydd yn cael ei alw'n ôl a byddwch yn derbyn e-bost i'ch e-bost PDC.  Rhaid dychwelyd y llyfr i'r llyfrgell erbyn dyddiad gorffen cyfnod benthyciad y llyfr.  Bydd peidio â dychwelyd eitemau a alwyd yn ôl yn arwain at godi dirwyon ar y gyfradd gymeradwy.

Sut mae dychwelyd fy llyfrau?
Gallwch ddychwelyd eitemau yn bersonol i un o'n pedair llyfrgell campws (neu gampws Merthyr Tudful).  Os na allwch wneud hyn, dychwelwch lyfrau, yn eu pecynnau gwreiddiol, trwy ddefnyddio ein gwasanaeth clicksit am ddim.

Beth fydd yn digwydd os caiff ei golli yn y post?
Codir cost ailosod yr eitem arnoch am unrhyw eitemau coll.