Rheoliadau

Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol i lyfrgelloedd Caerdydd, Glyn-taf, Casnewydd a Trefforest a Dubai.

Aelodaeth

Benthyciad Llyfrau ac Offer

 • Rhaid defnyddio cerdyn adnabod cyfredol y Brifysgol (cerdyn llyfrgell ar gyfer staff, aelodau allanol a chorfforaethol / ysgol) bob tro y caiff llyfr neu eitem o offer ei fenthyg neu ei adnewyddu yn bersonol. Ni chaiff benthyciwr sy'n fyfyriwr ddefnyddio cerdyn adnabod y Brifysgol sydd â llun ei hun yn unig.
 • Mae'r cyfnod benthyca a'r hawl i fenthyca fel y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Gwaith a'u nodi yn y Canllaw Gwasanaethau Llyfrgell.
 • Trefnir offer cyfryngau drwy'r system archebu ar-lein Connect2.* Mae mynediad yn gyfyngedig i staff y Brifysgol a myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau dynodedig. Caiff telerau ac amodau eu harddangos ar hafan Connect2.
 • Bydd dirwyon ar gyfer llyfrau ac offer hwyr yn cael eu codi ar gyfradd y cytunir arni gan y Weithrediaeth. Bydd peidio â thalu dirwyon yn arwain at atal defnydd o’r Llyfrgell.
 • Bydd peidio â dychwelyd eitemau ar fenthyg neu ddifrod i eitemau sydd ar fenthyg yn amodol ar dâl adnewyddu / atgyweirio fel y penderfynir gan y Gwasanaethau Llyfrgell. Pennir costau adnewyddu / atgyweirio gliniaduron ac offer cyfryngau gan y Polisi Benthyciadau Offer (PDF).
 • Gall unrhyw fyfyriwr sydd mewn dyled i'r Brifysgol gael ei eithrio o unrhyw un neu bob un o wasanaethau'r Brifysgol (e.e. llyfrgelloedd, addysgu ac asesu) ac efallai y gwrthodir caniatâd iddo ail-gofrestru gyda'r Brifysgol nes bod y ddyled yn cael ei thalu. Gellir atal canlyniadau asesu ac ni roddir tystysgrifau nes bod y ddyled yn cael ei thalu. Gall y Brifysgol gymryd camau priodol i adennill unrhyw ddyledion sy'n ddyledus neu adfer / disodli unrhyw eiddo yn y Brifysgol.
 • Bydd eitemau benthyg yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig os nad ydynt yn ofynnol gan ddarllenwyr eraill.
 • Galw'n ôl: gellir galw unrhyw eitemau sydd ar fenthyg yn ôl os gofynnir amdanynt gan ddarllenydd arall a rhaid eu dychwelyd i'r llyfrgell o fewn wythnos o ddyddiad yr adalw. Bydd peidio â dychwelyd eitemau a adalwyd yn arwain at atal cyfleusterau llyfrgell, a chodir tâl ar y gyfradd gymeradwy am ddirwyon.
 • Ceisiadau a cheisiadau rhyng-safleoedd: gwneir ceisiadau am eitemau sydd ar fenthyg i ddarllenydd arall, neu am eitemau sydd ar gael o gampws arall, gan ddefnyddio catalog llyfrgell ar-lein, FINDit.Hysbysir y darllenydd drwy e-bost pan fydd y cais ar gael i'w gasglu o'r silffoedd casglu ceisiadau; cedwir y cais am wythnos.
 • Gellir gwneud ceisiadau am fenthyciadau rhwng llyfrgelloedd ar gyfer llyfrau ac erthyglau cyfnodolion o lyfrgelloedd eraill trwy FINDit. Mae benthyciadau o'r fath yn ddarostyngedig ym mhob achos i'r amodau a osodir gan y llyfrgell sy'n darparu'r benthyciad. Gall myfyrwyr a addysgir gael hyd at 5 benthyciad rhyng-lyfrgellol am ddim bob blwyddyn academaidd; wedi hynny, y tâl yw £3.00 yr eitem am geisiadau a fodlonir.
 • Mae mynediad at draethodau ymchwil trwy EThOS gwasanaeth ar-lein y Llyfrgell Brydeinig.
 • Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw sicrhau bod holl ddeunyddiau Llyfrgell yn cael eu cyhoeddi'n briodol cyn eu symud o'r Llyfrgell; ceir peiriannau hunanwasanaeth ar gyfer dosbarthu / dychwelyd llyfrau, dvds a cds ym mhob llyfrgell Prifysgol De Cymru. Rhaid i bob defnyddiwr sy'n gadael y llyfrgell yn meddu ar lyfrau neu bapurau neu offer eu dangos ar gais. Bydd unrhyw ymgais i gael gwared ar ddeunyddiau heb eu cyhoeddi'n briodol yn arwain yn y lle cyntaf at Bennaeth Adran y darllenydd yn cael gwybod, ac yn achos myfyrwyr, hefyd yn diwtor y cwrs. Bydd ail drosedd yn arwain at atal defnydd Llyfrgell, a bydd Pennaeth yr Adran yn cael gwybod am gamau disgyblu. Bydd trydydd trosedd yn arwain at ddirwy o £50, yn ogystal â gwaharddiad pellach a bydd y Pennaeth Adran yn cael gwybod eto.
 • Tynnir yn ôl oddi ar fenthycwyr allanol, gan gynnwys aelodau corfforaethol / ysgol, yr holl gyfleusterau benthyca yn dilyn y drosedd gyntaf. Dylid cyfeirio apeliadau yn erbyn defnyddio sancsiynau Gwasanaethau Llyfrgell at Bennaeth y Gwasanaethau Digidol Lynne Evans Cyfarwyddwr Cyswllt: Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell . Bydd unrhyw apêl bellach ar yr un achos yn cael ei thrin gan Bennaeth Cymorth Myfyrwyr a Gwasanaethau Llyfrgell.

Hawlfraint

 • Mae hawlfraint yn hawl gyfreithiol. Mae'r Brifysgol yn greawdwr, ac yn ddefnyddiwr, o ddeunydd hawlfraint ac mae'n cymryd ei chyfrifoldebau o ran hawlfraint ac eiddo deallusol arall o ddifrif.
 • Cyn i chi gopïo unrhyw ddeunydd (ar ba bynnag ffurf) dylech fod yn fodlon eich bod yn gweithredu yn unol â'r gyfraith. Mae canllawiauar faterion hawlfraint ar gael ar wefan Prifysgol De Cymru.

Cyfleusterau Cyfrifiadurol

 • Mae defnyddio gwasanaethau cyfrifiadurol a ddarperir gan y Gwasanaethau Llyfrgell yn ddarostyngedig i Reoliadau'r Brifysgol ar ddefnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol.
 • Mae unrhyw enw defnyddiwr, cyfrinair neu rif PIN a ddarperir i ddefnyddiwr ar gyfer mynediad i wasanaethau Llyfrgell ar gyfer defnydd personol yn unig ac ni ddylid ei ddatgelu i unrhyw un arall.
 • Mae mynediad at rai o adnoddau'r Llyfrgell yn cael ei reoli gan reoliadau, sy'n cyfyngu ar ddefnydd staff a myfyrwyr Prifysgol De Cymru, a rhaid i ddefnyddwyr sy'n peidio â bod yn aelodau o staff neu fyfyrwyr y Brifysgol roi'r gorau i'w defnydd o'r gwasanaethau hyn.

Cyffredinol

 • Dylai defnyddwyr y llyfrgell allu dangos rhyw fath o adnabyddiaeth (e.e. cerdyn adnabod y Brifysgol) os bydd staff y Llyfrgell yn gofyn iddynt.
 • Mae'n ofynnol i ddefnyddwyr weithio'n dawel yn y Llyfrgell fel na fyddant yn tarfu ar eraill ac yn cadw at y gofynion ar gyfer pob ardal astudio. Gofynnir i droseddwyr adael.
 • Ni chaniateir alcohol, ysmygu (gan gynnwys e-sigaréts) a bwyd poeth yn y Llyfrgell. Mae arwyddion ym mhob ardal astudio sy'n rhoi arweiniad ar ba fwyd a diod a ganiateir ym mhob ardal. Gofynnir i droseddwyr adael.
 • Er mwyn osgoi aflonyddu ar ddefnyddwyr eraill, dylid gwneud galwadau ffôn symudol o ardaloedd dynodedig neu y tu allan i'r Llyfrgell. Yn yr un modd, dylid mynd ag unrhyw alwadau a dderbynnir yn y Llyfrgell y tu allan i'r adeilad neu mewn ardal ddynodedig.
 • Ni chaniateir defnyddio unrhyw offer personol sydd wedi'i gysylltu â phrif gyflenwad trydan (oni bai ei fod wedi'i brofi o'r blaen gan y Brifysgol) yn y Llyfrgell o dan unrhyw amgylchiadau.
 • Rhaid cael caniatâd y Rheolwr Casgliadau neu eu henwebai cyn ffilmio, recordio neu gymryd lluniau yn y Llyfrgell.
 • Dylid rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw golled neu ddifrod i ddeunyddiau neu offer y Llyfrgell. Cyfeirir defnyddwyr at y Polisi Benthyciadau Offer (Atebolrwydd am Golled neu Ddifrod).
 • Bydd unrhyw ymddygiad afreolus, ymddygiad difrïol tuag at staff neu fyfyrwyr neu dorri'r rheoliadau yn golygu y gofynnir i'r defnyddiwr dan sylw adael, a gallai arwain at atal o’r Llyfrgell, Gwasanaethau Llyfrgell a chamau disgyblu pellach y Brifysgol.
 • Gall unrhyw ddifrod i eiddo'r Brifysgol neu ddwyn, gan gynnwys deunyddiau neu offer y Llyfrgell, arwain at gamau disgyblu dan Adran 2.1 o Reoliadau’r Brifysgol sy’n llywodraethu Ymddygiad Myfyrwyr.

 • Mae’r Llyfrgell ar agor24 awr ar adegau penodol o’r flwyddyn i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio dros nos. Am resymau iechyd a diogelwch, ni ddylid defnyddio'r llyfrgell yn fwriadol fel lle i gysgu. Bydd myfyrwyr y canfyddir eu bod yn cysgu yn cael eu deffro i sicrhau nad ydynt yn sâl ac efallai y gofynnir iddynt adael y Llyfrgell. Dylai unrhyw fyfyriwr sydd angen cymorth i ddod o hyd i lety addas gysylltu â staff yr Ardal Gynghori.