Safonau gwasanaeth cwsmeriaid

Fel defnyddwyr y Llyfrgell mae gennych hawl i wybod pa lefelau gwasanaeth y gallwch eu disgwyl o'i weithgareddau allweddol. Rydym felly'n darparu datganiad o fwriad gwasanaeth, ynghyd â chyfres o safonau ac ymrwymiadau gwasanaeth. Amlinellir y rhain isod. Rydym yn bwriadu monitro ein gwasanaethau yn erbyn y safonau hyn yn rheolaidd a rhoi cyhoeddusrwydd i'r canlyniadau, gan gynnwys unrhyw gamau sy'n briodol..

Datganiad gwasanaeth cwsmeriaid

Mae gweledigaeth a chenhadaeth y brifysgol yn cynnwys set o werthoedd, sef:

“Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr a'n staff, ac yn gwerthfawrogi ein henw da am wasanaeth a chyfeillgarwch.”

Yn unol â'r teimlad hwn, dyma ymrwymiad y Gwasanaethau Llyfrgell i chi.

 • Seilio ein gwasanaethau a'n cyfleusterau ar anghenion ein defnyddwyr.
 • Bod yn hawdd siarad â ni, yn gwrtais ac yn ddefnyddiol i'n defnyddwyr.
 • Hyfforddi a datblygu ein staff fel bod defnyddwyr yn derbyn gwasanaeth o ansawdd uchel.
 • Gwrando ar awgrymiadau, sylwadau a chwynion defnyddwyr a gweithredu arnynt, lle bo'n briodol.
 • Edrych yn barhaus am ffyrdd o wella'r gwasanaethau a gynigiwn, yn enwedig trwy dechnoleg Newydd.
 • Hysbysebu ein gwasanaethau ac unrhyw newidiadau neu ddatblygiadau mor eang â phosibl.

Safonau gwasanaeth cwsmeriaid

“Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau ariannol, efallai y bydd achlysuron yn ystod y flwyddyn hon pan na chyflawnir y safonau hyn mor gyson ag y byddem yn ei ddisgwyl. Rydym yn ymddiheuro am hyn.”

 • Byddwn yn sicrhau bod defnyddwyr yn derbyn gwasanaeth wrth Ddesgiau Gwybodaeth a Gwasanaethau o fewn 5 munud o ymuno â ciw.
 • Byddwn yn sicrhau bod ymholiadau a dderbynnir drwy e-bost: librarysupport@southwales.ac.uk, yn derbyn ymateb o fewn un diwrnod gwaith.
 • Byddwn yn ailgyflenwi silffoedd llyfrau ac eitemau eraill o fewn 48 awr i'w dychwelyd yn ystod 90% o'r amser.
 • Byddwn yn rhoi 90% o ddeunydd benthyciad rhyng-lyfrgellol i ddefnyddwyr y gofynnir amdano o fewn 10 diwrnod gwaith o wneud y ceisiadau.
 • Byddwn yn ychwanegu 90% o'r llyfrau ac eitemau eraill a archebwyd o fewn 8 wythnos i'r archeb gan Lyfrgellydd Gwybodaeth at gasgliadau'r llyfrgell.
 • Byddwn yn sicrhau bod cylchgronau â materion blaenoriaeth ar gael o fewn 24 awr i'w derbyn a materion eraill o fewn cyfnodolyn o fewn 4 diwrnod gwaith.
 • Byddwn yn ymateb i awgrymiadau, sylwadau a chwynion swyddogol o fewn 7 diwrnod gwaith.

Ymrwymiadau gwasanaeth cwsmeriaid

 • Byddwn yn tacluso'r silffoedd llyfrau a chylchgronau bob diwrnod gwaith.
 • Byddwn yn archebu ar gyfer y llyfrgell o leiaf un copi o deitl llyfr wedi'i gynnwys, fel darlleniad hanfodol neu gymeradwy, ar restr darllen darlithydd a dderbynnir gan Lyfrgellydd Gwybodaeth.
 • Byddwn yn darparu mynediad i'n defnyddwyr i dros 6,000 o deitlau cylchgronau electronig.
 • Byddwn yn cysylltu ac yn ymgynghori'n rheolaidd ag Ysgolion Academaidd, trwy ein tîm o Lyfrgellwyr Gwybodaeth, i geisio nodi a diwallu eu hanghenion a'u hamcanion.  Byddwn yn cynnig cyflwyniad i'r llyfrgell i bob myfyriwr newydd. 

 • Byddwn yn cynnig hyfforddiant sgiliau gwybodaeth ar ôl y cyfnod ymsefydlu i bob myfyriwr, fel isafswm sylfaenol.
 • Byddwn yn ceisio barn defnyddwyr llyfrgelloedd bob blwyddyn i ddarganfod sut y gellir gwella gwasanaethau.
 • Byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd yn gynnar yn y flwyddyn academaidd nesaf i unrhyw gamau a gymerir o ganlyniad i awgrymiadau, cwynion ac adborth trwy arolygon.
 • Byddwn yn ceisio sicrhau bod gwasanaethau llyfrgell ac adnoddau dysgu yn hygyrch i bob defnyddiwr.

Os oes safonau gwasanaeth eraill yr hoffech eu gweld wedi'u cynnwys yma, byddem yn falch o glywed gennych.  Cysylltwch ag Ann Cross, Pennaeth Gwasanaethau Academaidd neu defnyddiwch y cynllun awgrymiadau.  Mae blychau awgrymiadau ar gael ym mhob un o'n llyfrgelloedd.