ISBNs

Bydd darllenwyr yn gyfarwydd â defnydd eang ISBN (Rhif Llyfr Safonol Rhyngwladol) sy'n cael eu neilltuo i bron pob llyfr a gyhoeddir. Yn unol â'r arfer hwn, dylai pob cyhoeddiad sy'n seiliedig ar brint yn y Brifysgol gael ISBN wedi'i neilltuo iddynt cyn ei gyhoeddi. Rheolir y broses hon gan y Llyfrgell ac i raddau helaeth mae'n ymestyn i weinyddu dyrannu rhifau ISBN a chynnal dogfennaeth o'n hallbwn.


Dylai cyfadrannau ac adrannau gynhyrchu cyhoeddiadau go iawn gyda phrintiadau a dylunio printiedig PDC ac argraffwyr allanol. Yn yr un modd, mae cyfadrannau ac adrannau yn gyfrifol am farchnata, dosbarthu ac, os oes angen, gwerthiant eu cyhoeddiadau.


Pan fydd cyhoeddiad newydd ar fin argraffu, rhowch fanylion llyfryddol byr i'n rheolwr systemau a chynnwys, Wayne Morris, h.y. awdur, teitl, dyddiad cyhoeddi. Mae copi o'r dudalen deitl fel arfer yn ddigonol. Yna anfonir ISBN y gellir ei ymgorffori yn y monograff atoch chi.

Hawlfraint

Dylai'r ISBN ymddangos ar gefn y dudalen deitl, a elwir weithiau'n dudalen hawlfraint neu'r dudalen argraffnod ac ar glawr cefn allanol y llyfr. Os oes siaced lwch ar y llyfr, dylai'r ISBN ymddangos ar gefn hyn hefyd. Os nad yw'r cyhoeddiad yn llyfr, dylai'r ISBN ymddangos ar y cynnyrch (tâp / CD) ac ar y pecynnu neu'r cerdyn mewnosod

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, mewnosodwch y datganiadau Hawlfraint a Hawliau Moesol canlynol ar gefn tudalen deitl eich cyhoeddiad. Trwy honni eich Hawliau Moesol, rydych yn honni eich hawl i gael eich adnabod fel awdur y gwaith hwn.

 Dylai'r datganiad hwn ymddangos fel a ganlyn:

Hawlfraint © Prifysgol De Cymru, [blwyddyn]

 Cedwir pob hawl. Ni chaniateir atgynhyrchu unrhyw ran o'r cyhoeddiad hwn, ei storio mewn system adfer, na'i drosglwyddo ar unrhyw ffurf neu mewn unrhyw fodd heb ganiatâd ysgrifenedig gan y cyhoeddwyr.

 Mae [Awdur(on)] wedi hawlio ei/eu hawl ef/hi/nhw i gael ei/eu adnabod/hadnabod fel awdur(on) y gwaith hwn yn unol â Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988.

 

Adnau cyfreithiol

Dylid nodi ei bod yn gyfreithiol ofynnol i ni anfon copïau o'n cyhoeddiadau i bob un o'r llyfrgelloedd adnau cyfreithiol canlynol:

  • Y Llyfrgell Brydeinig
  • Llyfrgell Bodleian, Rhydychen
  • Llyfrgell y Brifysgol, Caergrawnt
  • Llyfrgell Genedlaethol yr Alban, Caeredin
  • Llyfrgell Coleg y Drindod, Dulyn
  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Yn ogystal, hoffem gael o leiaf un copi ar gyfer casgliadau Llyfrgell y Brifysgol. Am y rheswm hwn, dylid darparu saith copi o bob cyhoeddiad i'r Llyfrgell at y diben hwn. Anfonwch eich copïau at:

 

Rheolwr Systemau a Chynnwys

Prifysgol De Cymru

Canolfan a Llyfrgell Myfyrwyr l

Ystafell L230

Trefforest

PONTYPRIDD

CF37 1DL


Gwybodaeth bellach

Gallwch ddarganfod mwy am ISBN o'r asiantaethISBN (cyswllt allanol) ac adnau cyfreithiol gan yr Asiantaeth ar gyfer y Llyfrgelloedd Hawlfraint (cyswllt allanol).
 

.